මායාවක්මයි ආදරේ - Mayawakmai Aadare

Music Video

අඳුරු කුටියක සේද යහනක විකිණීමට ඇත මගේ ආදරය...