Search Results - سرود برخیز ای خلق ستمدیده

3:41
🔻برخیز ای خلق ستمدیده...✊ CHE
🔻برخیز ای خلق ستمدیده...✊ CHE Che guvara 11 Oct · 88 views
3:41
#سال۹۹بابراندازان− سیمای آزادی،تلویزیون ملی ایران : سرود برخیزای خلق ستمدیده
#سال۹۹بابراندازان− سیمای آزادی،تلویزیون ملی ایران : سرود برخیزای خلق ستمدیده آرش کمانگیر 23 Feb · 96 views
3:40
🎹برخیز ای خلق ستمدیده... ارتش گرسنگان آماده قیام برای آزادی ایران 🔥@begoonah1
🎹برخیز ای خلق ستمدیده... ارتش گرسنگان آماده قیام برای آزادی ایران 🔥@begoonah1 Asghar Hemmat 14 Oct · 6 views
2:19
برخیز ای خلق ستمدیده، چهل و دو سال دیکتاتوری سیاه آخوندی به پایان خود نزدیک می‌شود. با کانونهای شورشی و ارتش آزادیبخش به یاری مردم ایران، آزادی و پیروزی در چشم انداز نزدیک است. ایران این زیباترین وطن آزاد می‌شود.
برخیز ای خلق ستمدیده، چهل و دو سال دیکتاتوری سیاه آخوندی به پایان خود نزدیک می‌شود. با کانونهای شورشی و ارتش آزادیبخش به یاری مردم ایران، آزادی و پیروزی در چشم انداز نزدیک است. ایران این زیباترین وطن آزاد می‌شود. Zahra Aslrousta 21 May · 76 views
3:40
🔴برخیز ای خلق ستمدیده... ارتش گرسنگان آماده ی قیام برای آزادی ایران
🔴برخیز ای خلق ستمدیده... ارتش گرسنگان آماده ی قیام برای آزادی ایران Nasrin Hojabri 14 Oct · 5 views
1:06
برخیز ای خلق ستمدیده
در آستانه 30خرداد 1389 كه سرآغاز سى امين سال مقاومت آزادىبخش با فاشيسم دينى و رژيم غاصب ولايتفقيه است، همه نيروهاى انقلاب دموكراتيك مردم ايران را فرا مىخوانم از بيستم تا سىام خرداد امسال، به‌پا خيزند و براى تداوم و تضمين قيام سراسرى، تا آن‌جا كه در توان و امكان دارند، شعلههاى اعتراض و قيام و مقاومت آزادىبخش عليه ديكتاتورى را در سراسر ميهن اشغال شده برافروزند.مسعود رجوى7ارديبهشت Masoud Ala 1 Jun 2010
Loading...