Search Results - ထိုင္​​ေအာကား

2:30
ဂဏန္း နံပတ္ ေရတြက္ ေခၚဆိုပံု
เบอร์ ဂဏန္း နံပတ္ ေ ခၚဆိုပံု หนึ่ง တစ္ ၁ สอง ႏွစ္ ၂ สาม သံုး ၃ สี่ ေလး ၄ ห้า ငါး ၅ หก ေျခာက္ ၆ เจ็ด ခုႏွစ္ ၇ แปด ရွစ္ ၈ เก้า ကိုး ၉ สิบတစ္ဆယ္ ၁၀ สิบเอ็ด ၁၁ สิบสอง ၁၂ สิบสาม ၁၃ สิบสี่၁၄ สิบห้า၁၅ สิบหก၁၆ สิบเจ็ด၁၇ สิบแปด၁၈ สิบเก้า၁၉ ยิสิบ၂၀ ร้อย (ရာ )၁၀၀ (ဥပမာ ၁၀၀ ဆိုရင္ หนึ่งร้อย ) พัน ေထာင္ ၁,၀၀၀ หมื่น ေသာင္း ၁၀,၀၀၀ แสน သိန္း ၁၀၀,၀၀၀ ล้าน သန္း ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ .................... แบง พัน တစ္ေထာင္တန္ แบงห้าร้อย ငါးရာတန္ แบงร้อย တစ္ရာတန္ แบงห้าสิบ ငါးဆယ္တန္ แบงยิสิบ ႏွစ္ဆယ္တန္ အေၾကြေစ့ เหรี่ยนบาท ၁ ဘတ္ေစ့ เหรี่ยนสองบาท ၂ ဘတ္ေစ့ เหรี่ยนห้าบาท ၅ ဘက္ေစ့ เหรี่ยนสิบบาท ၁ဝ ဘတ္ေစ့ ရတနာစိန္သင္တန္းေက်ာင္း-ထိုင္းစာ ထိုင္းစကား ေလ႔လာၾကမယ္ 15 Feb 2016 · 39K views
Loading...