အေါကါး

11:55
လိုင္းဖြင့္ခ်ိန္နဲ႔ဆံုခဲ့ရင္ သာဓုသံုးႀကိမ္ေခၚကာျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးပါ🙏🙏🙏

လိုင္းဖြင့္ခ်ိန္နဲ႔ဆံုခဲ့ရင္ သာဓုသံုးႀကိမ္ေခၚကာ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးပါ🙏🙏🙏

အ၀င္း
11 Jun 2021 · 1.5M views
2:22
နားေထာင္ၾကည္ေနာ္ မူရင္း# ဂငယ္

နားေထာင္ၾကည္ေနာ္ မူရင္း# ဂငယ္

အ၀င္း
10 Oct 2021 · 78K views
0:07

လိုးကါး
33K views · Was live
2:57
ပြဲခင္းထဲက မ်က္၀န္းတစ္စံု ဖိုးခ်စ္

ပြဲခင္းထဲက မ်က္၀န္းတစ္စံု ဖိုးခ်စ္

အ၀င္း
3 Jun 2021 · 251K views
4:42
ႀကိဳက္ရင္ hiထား❤❤❤

ႀကိဳက္ ရင္ hi ထား❤❤❤

အ၀င္း
10 Jun 2021 · 378K views
0:10

အေမာင္
9 Apr 2020 · 11 views