Thầy Thích Pháp Hòa

Public Figure

Đây là trang web của thầy Thích Pháp Hòa để chia sẻ bài giảng pháp thoại mới và vấn đáp hay hàng tuần. Xin mời các bạn like và chia sẻ để giúp mọi người.


www.thichphaphoa.ca

Google Plus: www.bit.ly/truclamplus
Blogger: www.truclamthayphaphoa.blogspot.ca