د دری مورچل سریال په ترکیی ژبه

Drive-In Movie Theater

ملگرو دا نن دوه کاله مخکی په کور کی وم ویل می کاشکی نن مسافر سومره به خه وی وس مسافر یم دیر زیات خفه یم .....