សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស

Non-Governmental Organization (NGO)

Paris Peace Agreements on Cambodia Conflicts singed by signatory countries and parties on 23 Oct 1991 is the ONLY WAY to solve all Cambodia, regional and international conflicts.


Cambodia - 20 years on from the Paris Peace Agreements

On 23 October 1991, 19 governments gathered to sign the Paris Peace Agreements which offered a comprehensive political settlement aimed at ending the “tragic conflict and continuing bloodshed in Cambodia”.

Soldiers from the Khmer people’s National Liberation Front pray for peace © Banteay Meanrith, Cambodia Conflict had convulsed the country for more than twenty years, with violence and bloodshed reaching unimaginable levels during the 1975-1979 Khmer Rouge regime when an estimated 1.7 million people lost their lives to violence and famine.


Under the terms of the Accords, the United Nations would send a mission to Cambodia (UNTAC) until 1993 which would supervise the ceasefire, prepare the country for a new Constitution and for free and fair elections. Importantly, the UN mission was explicitly mandated to foster “an environment in which respect for human rights shall be ensured” so that the policies and practices of the past should not return.

The Agreements also recognized the need for on-going monitoring of the human rights situation in the fragile democracy. Following the 1993 general elections, the United Nations set up an office in Cambodia focused on the protection and promotion of human rights.

Paris Peace Accords
Agreements on a Comprehensive Political Settlement of the Cambodia Conflict
Signed 23 October 1991
Location Paris
Signatories People's Republic of Kampuchea, FUNCINPEC, KNPLF and the Khmer Rouge (NADK) as well as the Governments of Australia, Brunei Darussalam, Canada, China, France, India, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, USSR, United Kingdom, USA, Vietnam, and Yugoslavia

Commenting on the two decades that have passed since the signing of the Agreements, Professor Subedi noted that peace and stability have brought “enormous dividends” to the country.

However, Subedi said, “the Agreements will remain relevant until their vision is a reality for all Cambodians.”

- See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Cambodia-20yearsonfromtheParisPeace.aspx#sthash.Nj8ofUKO.dpuf

4:00:00
តើ តែជនជាតិខ្មែរក្នុងប្រទេសទេ ដែលរងគ្រោះធំៗ បើមិនចូលរួមការពារ កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស ២៣តុលា១៩៩១ នេះ? ចុះខ្មែរនៅក្រៅស្រុក គ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធ? វេទិកា សំណួរ &ចម្លើយ៖ អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព ទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ "គ្រោះថ្នាក់ជាតិ មុន និងក្រោយ ២៣តុលា១៩៩១?" (៧៣៣) វាគ្មិន៖ ស៊្រន និង សោភា ថ្ងៃ ពុធ ៦ រោច ខែ ស្រាពណ៍ ឆ្នាំ កុរ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវថ្ងៃទី ២១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ចាប់ពីម៉ោង ៥:៣០~៧:៣០ ល្ងាច សូមទាញយកឯកសារ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈ៖ ១. សូមអានឯកសារនេះ ជាភាសាខ្មែរ (ច្បាប់ដើម ជារូបថត) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2004709019749238.1073741856.1761763347377141&type=1&l=a2780cfe7c ២.សូមអានឯកសារនេះ ជា ៥ភាសា ឆ្លាស់គ្នា អង់គ្លេស បារាំង ចិន រូស្ស៊ី និង ភាសាខ្មែរ ចាប់ពី ទំពរ័ ២៧ ដល់ ៣០៦ ពី អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201663/v1663.pdf #កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជា #សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស #Cambodia #China #USA, #Thailand #Vietnam #ASEAN #EU #Russia #ParisPeaceAccords #PPA #Politics #Indochinese #Geopolitics
9 minutes ago
2:19:36
តើ ចំណាត់ការ របស់ចិន និងអាមេរិក កន្លងមកអាចជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជា? វេទិកា សំណួរ &ចម្លើយ៖ អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព ទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ "ចិននិងអាមេរិកជួយខ្មែររបៀបណាខ្មែររស់?" (៧៣២) វាគ្មិន៖ ស៊្រន និង សោភា ថ្ងៃ អង្គារ ៥ រោច ខែ ស្រាពណ៍ ឆ្នាំ កុរ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវថ្ងៃទី ២០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ចាប់ពីម៉ោង ៥:៣០~៧:៣០ ល្ងាច សូមទាញយកឯកសារ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈ៖ ១. សូមអានឯកសារនេះ ជាភាសាខ្មែរ (ច្បាប់ដើម ជារូបថត) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2004709019749238.1073741856.1761763347377141&type=1&l=a2780cfe7c ២.សូមអានឯកសារនេះ ជា ៥ភាសា ឆ្លាស់គ្នា អង់គ្លេស បារាំង ចិន រូស្ស៊ី និង ភាសាខ្មែរ ចាប់ពី ទំពរ័ ២៧ ដល់ ៣០៦ ពី អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201663/v1663.pdf #កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជា #សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស #Cambodia #China #USA, #Thailand #Vietnam #ASEAN #EU #Russia #ParisPeaceAccords #PPA #Politics #Indochinese #Geopolitics
24 hours ago
1:32:30
មានមធ្យោបាយអ្វីប្រសិទ្ធិភាព #កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះដើម្បីជាតិ? វេទិកា សំណួរ &ចម្លើយ៖ អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព ទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ "ប្រសិទ្ធិភាពការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជា" (៧៣០) វាគ្មិន៖ ស៊្រន និង សោភា ថ្ងៃ អាទិត្យ ៣ រោច ខែ ស្រាពណ៍ ឆ្នាំ កុរ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវថ្ងៃទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ចាប់ពីម៉ោង ៥:៣០~៧:៣០ ល្ងាច សូមទាញយកឯកសារ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈ៖ ១. សូមអានឯកសារនេះ ជាភាសាខ្មែរ (ច្បាប់ដើម ជារូបថត) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2004709019749238.1073741856.1761763347377141&type=1&l=a2780cfe7c ២.សូមអានឯកសារនេះ ជា ៥ភាសា ឆ្លាស់គ្នា អង់គ្លេស បារាំង ចិន រូស្ស៊ី និង ភាសាខ្មែរ ចាប់ពី ទំពរ័ ២៧ ដល់ ៣០៦ ពី អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201663/v1663.pdf #កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជា #សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស #Cambodia #China #USA, #Thailand #Vietnam #ASEAN #EU #Russia #ParisPeaceAccords #PPA #Politics #Indochinese #Geopolitics
3 days ago
2:15:52
តើ ពលរដ្ឋខ្មែរ ជឿលើអ្វី ទើបមេដឹកនាំឈប់ឈ្លោះគ្នា? ហេតុអ្វី? វេទិកា សំណួរ &ចម្លើយ៖ អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព ទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ "ពលរដ្ឋជាគន្លឹះនៃដំណោះស្រាយនយោបាយជាតិ?" (៧២៩) វាគ្មិន៖ ស៊្រន និង សោភា ថ្ងៃ សៅរ៍ ២ រោច ខែ ស្រាពណ៍ ឆ្នាំ កុរ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវថ្ងៃទី ១៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ចាប់ពីម៉ោង ៥:៣០~៧:៣០ ល្ងាច សូមទាញយកឯកសារ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈ៖ ១. សូមអានឯកសារនេះ ជាភាសាខ្មែរ (ច្បាប់ដើម ជារូបថត) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2004709019749238.1073741856.1761763347377141&type=1&l=a2780cfe7c ២.សូមអានឯកសារនេះ ជា ៥ភាសា ឆ្លាស់គ្នា អង់គ្លេស បារាំង ចិន រូស្ស៊ី និង ភាសាខ្មែរ ចាប់ពី ទំពរ័ ២៧ ដល់ ៣០៦ ពី អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201663/v1663.pdf #កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជា #សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស #Cambodia #China #USA, #Thailand #Vietnam #ASEAN #EU #Russia #ParisPeaceAccords #PPA #Politics #Indochinese #Geopolitics
4 days ago
2:06:41
តើមេដឹកនាំខ្មែរសតវត្សរ៍២១កសាងស្នាដៃអ្វីខ្លះ សម្រាប់ ១០០ឆ្នាំទៀត? វេទិកា សំណួរ &ចម្លើយ៖ អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព ទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ "កម្ពុជា កសាងស្នាដៃ ដើម្បីជាតិ និងមាតុភូមិសម្រាប់ ១០០ឆ្នាំទៀតអ្វីខ្លះ?" (៧២៨) វាគ្មិន៖ ស៊្រន និង សោភា ថ្ងៃ សុក្រ ១ រោច ខែ ស្រាពណ៍ ឆ្នាំ កុរ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវថ្ងៃទី ១៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ចាប់ពីម៉ោង ៥:៣០~៧:៣០ ល្ងាច សូមទាញយកឯកសារ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈ៖ ១. សូមអានឯកសារនេះ ជាភាសាខ្មែរ (ច្បាប់ដើម ជារូបថត) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2004709019749238.1073741856.1761763347377141&type=1&l=a2780cfe7c ២.សូមអានឯកសារនេះ ជា ៥ភាសា ឆ្លាស់គ្នា អង់គ្លេស បារាំង ចិន រូស្ស៊ី និង ភាសាខ្មែរ ចាប់ពី ទំពរ័ ២៧ ដល់ ៣០៦ ពី អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201663/v1663.pdf #កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជា #សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស #Cambodia #China #USA, #Thailand #Vietnam #ASEAN #EU #Russia #ParisPeaceAccords #PPA #Politics #Indochinese #Geopolitics
5 days ago
1:08
តើមេដឹកនាំខ្មែរសតវត្សរ៍២១កសាងស្នាដៃអ្វីខ្លះ សម្រាប់ ១០០ឆ្នាំទៀត? វេទិកា សំណួរ &ចម្លើយ៖ អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព ទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ "កម្ពុជា កសាងស្នាដៃ ដើម្បីជាតិ និងមាតុភូមិសម្រាប់ ១០០ឆ្នាំទៀតអ្វីខ្លះ?" (៧២៨) វាគ្មិន៖ ស៊្រន និង សោភា ថ្ងៃ សុក្រ ១ រោច ខែ ស្រាពណ៍ ឆ្នាំ កុរ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវថ្ងៃទី ១៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ចាប់ពីម៉ោង ៥:៣០~៧:៣០ ល្ងាច សូមទាញយកឯកសារ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈ៖ ១. សូមអានឯកសារនេះ ជាភាសាខ្មែរ (ច្បាប់ដើម ជារូបថត) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2004709019749238.1073741856.1761763347377141&type=1&l=a2780cfe7c ២.សូមអានឯកសារនេះ ជា ៥ភាសា ឆ្លាស់គ្នា អង់គ្លេស បារាំង ចិន រូស្ស៊ី និង ភាសាខ្មែរ ចាប់ពី ទំពរ័ ២៧ ដល់ ៣០៦ ពី អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201663/v1663.pdf #កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជា #សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស #Cambodia #China #USA, #Thailand #Vietnam #ASEAN #EU #Russia #ParisPeaceAccords #PPA #Politics #Indochinese #Geopolitics
5 days ago
0:49
តើមេដឹកនាំខ្មែរសតវត្សរ៍២១កសាងស្នាដៃអ្វីខ្លះ សម្រាប់ ១០០ឆ្នាំទៀត? វេទិកា សំណួរ &ចម្លើយ៖ អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព ទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ "កម្ពុជា កសាងស្នាដៃ ដើម្បីជាតិ និងមាតុភូមិសម្រាប់ ១០០ឆ្នាំទៀតអ្វីខ្លះ?" (៧២៨) វាគ្មិន៖ ស៊្រន និង សោភា ថ្ងៃ សុក្រ ១ រោច ខែ ស្រាពណ៍ ឆ្នាំ កុរ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវថ្ងៃទី ១៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ចាប់ពីម៉ោង ៥:៣០~៧:៣០ ល្ងាច សូមទាញយកឯកសារ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈ៖ ១. សូមអានឯកសារនេះ ជាភាសាខ្មែរ (ច្បាប់ដើម ជារូបថត) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2004709019749238.1073741856.1761763347377141&type=1&l=a2780cfe7c ២.សូមអានឯកសារនេះ ជា ៥ភាសា ឆ្លាស់គ្នា អង់គ្លេស បារាំង ចិន រូស្ស៊ី និង ភាសាខ្មែរ ចាប់ពី ទំពរ័ ២៧ ដល់ ៣០៦ ពី អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201663/v1663.pdf #កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជា #សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស #Cambodia #China #USA, #Thailand #Vietnam #ASEAN #EU #Russia #ParisPeaceAccords #PPA #Politics #Indochinese #Geopolitics
5 days ago
2:17:17
តើមេដឹកនាំខ្មែរសតវត្សរ៍២១កសាងស្នាដៃអ្វីខ្លះ សម្រាប់ ១០០ឆ្នាំទៀត? វេទិកា សំណួរ &ចម្លើយ៖ អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព ទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ "កម្ពុជា កសាងស្នាដៃ ដើម្បីជាតិ និងមាតុភូមិសម្រាប់ ១០០ឆ្នាំទៀតអ្វីខ្លះ?" (៧២៧) វាគ្មិន៖ ស៊្រន និង សោភា ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ១៥ កើត ខែ ស្រាពណ៍ ឆ្នាំ កុរ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ចាប់ពីម៉ោង ៥:៣០~៧:៣០ ល្ងាច សូមទាញយកឯកសារ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈ៖ ១. សូមអានឯកសារនេះ ជាភាសាខ្មែរ (ច្បាប់ដើម ជារូបថត) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2004709019749238.1073741856.1761763347377141&type=1&l=a2780cfe7c ២.សូមអានឯកសារនេះ ជា ៥ភាសា ឆ្លាស់គ្នា អង់គ្លេស បារាំង ចិន រូស្ស៊ី និង ភាសាខ្មែរ ចាប់ពី ទំពរ័ ២៧ ដល់ ៣០៦ ពី អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201663/v1663.pdf #កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជា #សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស #Cambodia #China #USA, #Thailand #Vietnam #ASEAN #EU #Russia #ParisPeaceAccords #PPA #Politics #Indochinese #Geopolitics
6 days ago
2:08:04
កម្ពុជាអាចក្លាយជាប្រទេសរឹងមាំ ដោយមិនបាច់ពឹងបរទេសទេ? ប្រធានបទ៖ វេទិកា សំណួរ &ចម្លើយ អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព ទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ "កម្ពុជា មានអ្វីខ្លះដែលអាចរឹងមាំដោយមិនពឹងបរទេស ៣០ឆ្នាំទៅមុខ?" (៧២៦) វាគ្មិន៖ ស៊្រន និង សោភា ថ្ងៃ ពុធ ១៤ កើត ខែ ស្រាពណ៍ ឆ្នាំ កុរ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវថ្ងៃទី ១៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ចាប់ពីម៉ោង ៥:៣០~៧:៣០ ល្ងាច សូមទាញយកឯកសារ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈ៖ ១. សូមអានឯកសារនេះ ជាភាសាខ្មែរ (ច្បាប់ដើម ជារូបថត) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2004709019749238.1073741856.1761763347377141&type=1&l=a2780cfe7c ២.សូមអានឯកសារនេះ ជា ៥ភាសា ឆ្លាស់គ្នា អង់គ្លេស បារាំង ចិន រូស្ស៊ី និង ភាសាខ្មែរ ចាប់ពី ទំពរ័ ២៧ ដល់ ៣០៦ ពី អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201663/v1663.pdf #កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជា #សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស #Cambodia #China #USA, #Thailand #Vietnam #ASEAN #EU #Russia #ParisPeaceAccords #PPA #Politics #Indochinese #Geopolitics
7 days ago
2:17:04
យុវជនខ្មែរចំណាកស្រុកយុវជនបរទេសចូលស្រុកខ្មែរ,តើ៣០ឆ្នាំទៀតខ្មែរ..? ប្រធានបទ៖ វេទិកា សំណួរ &ចម្លើយ អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព ទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ "ការបង្កើតធនធានមនុស្សខ្មែរ សម្រាប់៣០ឆ្នាំទៅមុខ?" (៧២៥) វាគ្មិន៖ ស៊្រន និង សោភា ថ្ងៃ អង្គារ ១៣ កើត ខែ ស្រាពណ៍ ឆ្នាំ កុរ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវថ្ងៃទី ១៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ចាប់ពីម៉ោង ៥:៣០~៧:៣០ ល្ងាច សូមទាញយកឯកសារ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈ៖ ១. សូមអានឯកសារនេះ ជាភាសាខ្មែរ (ច្បាប់ដើម ជារូបថត) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2004709019749238.1073741856.1761763347377141&type=1&l=a2780cfe7c ២.សូមអានឯកសារនេះ ជា ៥ភាសា ឆ្លាស់គ្នា អង់គ្លេស បារាំង ចិន រូស្ស៊ី និង ភាសាខ្មែរ ចាប់ពី ទំពរ័ ២៧ ដល់ ៣០៦ ពី អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201663/v1663.pdf #កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជា #សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស #Cambodia #China #USA, #Thailand #Vietnam #ASEAN #EU #Russia #ParisPeaceAccords #PPA #Politics #Indochinese #Geopolitics
8 days ago