پشتو سریالونه : • شاهین • مات زړونه • قسم • ښکلا • جنگیالي • دری مورچل

E-commerce Website

د څارگر او جنگیالي سـريال لپار مهرباني وکړۍ زمـونـږ دا صـفـحـه لايـک او شـيـر کــــړۍ


اډمـــيـــنـان:: ، عبدالمالک ، فــدا ،قـهرمان.تغرول کاکا قصاب

21:23
Kasam 115
5 months ago