نی انبان از اعماق جنوب

Musician/Band

ایران را دوست دارم برای اینکه وطن من است

خوزستان را دوست دارم برای اینکه ولایت من است

و عاشق آبادان هستم برای اینکه زادگاه من است